yva

yva. (De *ibba, s. m. sing.)

1. m. Hi. ant. desus. Soc. Mi padre.

LEXEMA

B

____________

Vide leyva.