vipi

vipi. (De *wibbib > wipi, n. vb. concr. m. sing.)

*b > p, por ensordecimiento.

1. Tf. ant. desus. Hecho de cargar.

LEXEMA

B·B  Cf. [B·Y], [W·Y].

____________

Vide Olm inranfr Iaebnpfm rfven nvinapimlifinvipi nipian.